NirCmd: lista funkcjonalnych poleceń


NirCmd

Licencja: freeware
Platforma: Windows 9x/2000/XP/Vista/7 oraz edycje Server (Support 32 and 64 bit)

Opis
aplikacja to małe narzędzie wiersza poleceń, które umożliwia wykonać wiele zaawansowanych poleceń. Przykładowo mamy możliwość dodawania i usuwania kluczy rejestru, restartu komputera, zarządzania usługami i procesami, edycji plików, usuwania kosza, wyczyszczenia zawartości schowka czy otwarcia i zamknięcia tacki napędu CD.
Większość poleceń można wywoływać poprzez wpisanie ich w okienko Uruchom (Win + R). Ale takie rozwiązanie jest nie praktyczne. Znacznie bardziej funkcjonalne jest utworzenie skrótów do często używanych poleceń NirCmd. Można również wykorzystać pliki wsadowe BAT czy CMD, zawierające kilka poleceń. Po dwukrotnym kliknięciu na plik, wszystkie polecenia wykonają się jeden po drugim.

Download

Zrzut ekranu:
nircmd.jpg

Tutorial:
NirCmd to narzędzie wiersza poleceń, które w łatwy sposób pozwala na wykonywanie wielu zaawansowanych czynności. Po pobraniu aplikacji czas na jej wykorzystanie w praktyce. Narzędzie obsługiwane jest z wiersza poleceń, a składnia wpisywanych poleceń jest taka:

nircmd.exe [polecenie] [parametry polecenia]

Ważne jest, aby wypakować aplikację do folderu będącego w zakresie Zmiennych środowiskowych np. C:Windows. Wówczas nie będziemy musieli podawać pełnej ścieżki do pliku nircmd.exe (w przeciwnym wypadku wymagane jest pełna ścieżka np. H:nircmdnircmd.exe). Opcjonalnie po wypakowaniu i uruchomieniu pliku nircmd.exe (Vista / 7: uruchom jako Administrator), klikamy na przycisk Copy to Windows Directory.

Tworzenie przydatnych skrótów do często używanych poleceń
Wpisywanie skrótów w okno Wiersza poleceń jest nie praktyczne. Dlatego najlepiej utworzyć jest skrót do wybranego polecenia. Dwukrotne kliknięcie na tak utworzonym skrócie opróżni nam Kosz, zamknie system czy otworzy tackę napędu płyt CD.
W celu stworzenia skrótu klikamy PPM na pulpicie >>> Nowy >>> Skrót >>> w polu lokalizacja wpisujemy polecenie w formie:
nircmd.exe funkcja parametry np. nircmd.exe cdrom open j:
(jeżeli plik nircmd.exe nie jest w lokalizacji Zmiennych środowiskowych, to podajemy pełną ścieżkę do pliku zamkniętą w cudzysłów >>> “H:nircmdnircmd.exe” cdrom open i:

nircmd1.jpg

Wykorzystanie plików wsadowych
Pliki wsadowe (.BAT, .CMD) pozwalają na wykonanie kilku poleceń jeden po drugim. Po prostu wklejamy polecenia do Notatnika (każde polecenie w osobnej linii) i zapisujemy jako plik z końcówka bat / cmd.
Przykładowa zawartość pliku z kilkoma poleceniami:

nircmd.exe cdrom open j:
nircmd.exe cdrom close y:
nircmd.exe mutesysvolume 1
nircmd.exe mutesysvolume 0
nircmd.exe monitor off

Przykładowe zastosowania

 • nircmd.exe cdrom open J:
  wysunięcie tacki napędu płyt CD oznaczonym literą J
 • nircmd.exe cdrom close J:
  zamknięcie wysuniętej tacki napędu płyt CD oznaczonym literą J
 • nircmd.exe changesysvolume 2000
  zwiększenie głośności systemu o 2000 jednostek (z dostępnych 65535). Aby zmniejszyć głośność do liczby dodajemy znak “-” >>> -2000
 • nircmd.exe setsysvolume 65535
  ustawienie głośności na podanym poziomie. Wpisujemy liczbę od 0 (minimalna głośność) do 65535 (maksymalna głośność)
 • nircmd.exe mutesysvolume 1
  całkowite wyciszenie głośnika (mute). Wpisując 0 włączamy głośność (unmute); wpisując 2 przełączamy się pomiędzy mute a unmute.
 • nircmd.exe monitor off
  wyłączenie monitora
 • nircmd.exe standby
  przełączenie w stan Wstrzymania
 • nircmd.exe exitwin logoff
  wylogowuje bieżącego użytkownika
 • nircmd.exe qboxcom “Czy chcesz zrestartować komputer” “Pytanie” exitwin reboot
  pyta czy chcesz zrestartować komputer, klikając Tak restartuje komputer
 • nircmd.exe exitwin poweroff
  wyłączenie komputera
 • nircmd.exe win close class “CabinetWClass”
  zamknięcie wszystkich uruchomionych okien

 

Opis wybranych komend
Pełna lista komend znajduje się na stronie producenta: NirCMD full help.

remote {copy} [computer] [NirCmd command]
wykonuje polecenia na zdalnym komputerze. Dodajemy parametr {copy} w celu skopiowania aplikacji na zdalny komputer.
Przykład: remote copy comp1 exitwin poweroff

multiremote {copy} [computers file] [NirCmd command]
wykonuje polecenia na wielu zdalnych komputerach zapisanych w pliku tekstowym w formacie:
comp1
comp2
winxp1
winxp2
Przykład: multiremote copy “c:tempcomputers.txt” monitor off

cmdwait [Number of Milliseconds] [NirCmd Command]
wykonuje polecenie po upłynięciu podanej liczmy minisekund
Przykład: cmdwait 1000 monitor off

loop [Number of Times] [Number of Milliseconds] [NirCmd Command]
wykonuje polecenie przez określoną ilość razy i w określonym odstępie czasu.
Przykład: loop 10 60000 savescreenshot c:tempscr~$loopcount$.png

infobox [treść komunikatu] [tytuł]
wyświetla okno komunikatu na ekranie

qbox [treść komunikatu] [tytuł] [program do uruchomienia]
wyświetla okno – pytanie na ekranie. Jeśli użytkownik odpowie “Tak”, należy uruchomić program. Zamiennie zamiast komendy qbox można użyć komendy qboxtop (okno będzie na wierzchu).
Przykład: qbox “Czy chcesz uruchomić kalkulator?” “Pytanie” “calc.exe”

qboxcom [message text] [title] [NirCmd Command]
wyświetla okno – pytanie na ekranie. Jeśli użytkownik odpowie “Tak”, należy uruchomić wybraną komendę. Zamiennie zamiast komendy qboxcom można użyć komendy qboxcomtop (okno będzie na wierzchu).
Przykład: qboxcom “Czy chcesz wyłączyć monitor ?” “monitor” monitor off

regedit [key] [value name]
otwiera edytor rejestru w podanym kluczu i wartości
Przykład: regedit “HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop” “Wallpaper”

regsetval [type] [key] [value name] [value]
dodaje wpisy do rejestru.
Przykład: regsetval dword “HKCUSoftwareTest” “Value2” “10561” lub regsetval binary “HKLMSoftwareTest” “Value4” “6a cb ab dd 80 86 95”

regdelval [key] [value]
usuwa wartości z rejestru
Przykład: regdelval “HKEY_CURRENT_USERSoftwareTest” “Value1”

regdelkey [key]
usuwa klucze z rejestru
Przykład: regdelkey “HKEY_CURRENT_USERSoftwareTest”

regsvr [reg or unreg] [filename or wildcard] {log file}
rejestruje lub wyrejestrowuje biblioteki DLL/OCX. W drugim parametrze możemy wpisać pojedynczy plik lub użyć symboli wieloznacznych. Trzeci parametr jest opcjonalny i podaje nazwa pliku dziennika.
Przykład: regsvr reg “f:winntsystem32fv*.ocx” “c:templog1.txt”

exitwin [shutdown type] {additional option}
kończy bieżącą sesję Windows. W [shutdown type] możemy użyć: logoff (wylogowanie), reboot (restart), poweroff (zamknięcie systemu i wyłączenie zasilania) lub shutdown (zamknięcie systemu). Możemy użyć dodatkowej opcji force, czyli wymuszone zamknięcie.
Przykład: exitwin shutdown force

initshutdown {message} {timeout value in seconds} {force} {reboot}
inicjowanie zamykania systemu. Wszystkie parametry tego polecenia są opcjonalne. Jeśli nie określi się żadnych parametrów, zamknięcie systemu rozpocznie się bez wyświetlania komunikatów i bez czekania

 • {Message}: komunikat wyświetlany przed zamknięciem systemu
 • {timeout value in seconds}: liczba sekund oczekiwania przed rozpoczęciem zamknięcie systemu.
 • {force}: wymuszone zamknięcie
 • {reboot}: restart po zamknięciu systemu

Przykład: initshutdown “System zostanie zamknięty w ciągu 60 sekund” 60 reboot

abortshutdown
przerywa zamykanie systemu wywołane poleceniem initshutdown

lockws
blokuje stację roboczą

monitor [action]
zmiana stanu monitora. W [action] używamy: off (wyłącz monitor),
on (włącz monitor) lub low (niski pobór energii)

screensaver
uruchamia domyślny wygaszacz ekranu

standby {force}
wprowadza komputer w “stan gotowości”. Opcjonalny parametr force do wymuszania.

hibernate {force}
hibernuje komputer. Opcjonalny parametr force do wymuszania.

exec [show/hide/min/max] [application + command-line]
exec2 [show/hide/min/max] [working folder] [application + command-line]

uruchamia inne aplikacje. Pierwszy parametr określa czy okno będzie pokazywane, ukryte, zminimalizowane lub zmaksymalizowane.
Przykład1: exec show “f:winntsystem32calc.exe”
Przykład2: exec2 show “f:winntsystem32” “f:winntsystem32calc.exe”

execmd [command]
wykonuje polecenia z wiersza polecenia bez wyświetlania czegokolwiek na ekranie
Przykład: execmd mkdir f:tempdesktop1

shexec [operation] [filename]
polecenie pozwala na otwarcie i wydrukowanie pliku. Pliki otwierane są w skojarzonych aplikacjach.
Przykład: shexec “open” “c:my documentsabc.doc” lub shexec “print” “d:files1.pdf”

emptybin {drive}
opróżnia Kosz. Opcjonalny parametr określa dysk, z którego ma być opróżniony kosz.

killprocess [process]
zabija podany proces. Jako proces można wskazać nazwę procesu z Managera zadań, pełną ścieżkę do pliku lub identyfikator PID. Zastępczo można zastosować komendę closeprocess.
Przykład: killprocess iexplore.exe lub killprocess /1830

setprocesspriority [process] [priority]
ustawia nowy priorytet dla procesu. W [priority] można ustawić: normal, low, belownormal, abovenormal, high, realtime.
Przykład: setprocesspriority iexplore.exe high

service {Computer} [action] [service name]
zmiana statusu i typu uruchomienia usług / sterowników

 • {Computer} – opcjonalny parametr, określa nazwę komputera zdalnego
 • [action]: można ustawić start, stop, pause, continue, restart, auto, manual, disabled, boot (tylko sterowniki), system (tylko sterowniki)
 • [service name] – nazwa usługi

Przykład: service start schedule

setvolume [device] [left-volume] [right-volume]
ustawia głośność urządzenia. Parametr [device] określa urządzenie. Parametry [left-volume] [right-volume] określają poziom głośności dla kanałów lewego i prawego (od 0 (cisza) do 65535 (pełna głośność)
Przykład: setvolume 0 32768 32768

setsysvolume [volume] {Component} {Device Index}
ustawia głośność dźwięku w systemie. Opcjonalny parametr {Component} pozwala na wybranie jednego z elementów dźwięku: domyślną wartością jest ‘master’ (dla głośności)
Przykład: setsysvolume 25000

setsysvolume2 [left volume] [right volume] {Component} {Device Index}
podobnie jak setsysvolume, ale z określeniem głośności każdego z kanałów osobno.
Przykład: setsysvolume2 25000 15000 waveout

changesysvolume [volume change] {Component} {Device Index}
zwiększa lub zmniejsza głośność. Parametr [volume change] określa ilość jednostek zmiany głośności (aby zmniejszyć wartość ujemna, aby zwiększyć – dodatnia).
Przykład: changesysvolume 5000 lub changesysvolume -3000

changesysvolume2 [left volume change] [right volume change] {Component} {Device Index}
podobnie jak changesysvolume, ale z określeniem głośności każdego z kanałów osobno.
Przykład: changesysvolume2 1000 -1000

mutesysvolume [action] {Component} {Device Index}
wycisza głośność całego systemu. [action] – wpisując 1 całkowicie wyciszamy głośnik (mute); 0 – włączamy głośność (unmute); 2 – przełączamy się pomiędzy mute a unmute.

setappvolume [Process] [volume level] {Device Name/Index}
ustawia głośność poszczególnych aplikacji w systemie Windows 7/Vista/2008. Jako proces można wskazać nazwę procesu z Managera zadań, pełną ścieżkę do pliku lub identyfikator PID. W [volume level] wpisujemy liczbę pomiędzy 0 a 1 np. jeśli chcesz ustawić głośność na 50%, należy ustawić ten parametr na 0.5.
Przykład: setappvolume iexplore.exe 0.2

changeappvolume [Process] [volume level] {Device Name/Index}
zwiększenie / zmniejszenie poziomu głośności poszczególnych aplikacji w systemie Windows 7/Vista/2008.

muteappvolume [Process] [mute mode] {Device Name/Index}
zwiększenie / zmniejszenie poziomu głośności poszczególnych aplikacji w systemie Windows 7/Vista/2008. W [mute mode] wpisując 1 całkowicie wyciszamy głośnik (mute); 0 – włączamy głośność (unmute); 2 – przełączamy się pomiędzy mute a unmute.

showsounddevices
wyświetla komunikat z listą wszystkich urządzeń dźwiękowych w systemie Windows Vista/7/2008

convertimage [nazwa źródłowa] [nazwa docelowa]
konwersja grafiki z jednego formatu od drugiego. Wspierane formaty bmp, gif, png, jpg, tiff. (GDI + jest wymagany)
Przykład: convertimage “c:temptest1.gif” “c:temptest1.png”

convertimages [źródłowy wzór] [rozszerzenie]
konwersja wielu plików graficznych do innego formatu.
Przykład: convertimages “c:temp*.jpg” .gif

savescreenshot [nazwa pliku]
wykonuje zrzut ekranu bieżącego ekranu. Zastępczo można wykorzystać komendę savescreenshotfull (zrzut ekranu wielu monitorów jednocześnie) lub savescreenshotwin (zrzut ekranu bieżącego okna). Wspierane formaty: bmp, gif, png, jpg, tiff. GDI + jest wymagany)
Przykład: savescreenshot “f:imageswin.png”

shellcopy [pliki źródłowe] [miejsce docelowe] {Flags}
kopiuje jeden lub wiele plików do wskazanego folderu wraz z oknem postępu. W sekcji Flags, można określić jeden lub więcej z następujących wartości:

 • yestoall: automatyczne odpowiedzi “tak” na ​​wszystkie pytania.
 • noerrorui: nie wyświetlaj błędów w interfejsie użytkownika.
 • silent: tryb cichy – nie wyświetla informacji o postępie.
 • nosecattr: nie kopiuj atrybutów bezpieczeństwa pliku.

Przykład: shellcopy “c:temp*.*” “d:temp” yestoall

filldelete [pliki źródłowe]
wypełnia dany plik zerami, a następnie go usuwa. Plik taki jest nie do odzyskania. Można stosować znaki wieloznaczne.
Przykład: filldelete “c:temp*.*” lub filldelete “c:tempmyfile.dat”

elevate [Program] {Command-Line Parameters}
uruchamia programy na prawach administratora. Działa tylko na Vista/7/2008.
Przykład: elevate notepad.exe C:WindowsSystem32DriversetcHOSTS lub elevate “c:program filesmy softwareabc.exe” lub elevate regsvr32 c:windowssystem32jscript.dll

elevatecmd [NirCmd command]
uruchamia polecenia na prawach administratora. Działa tylko na Vista/7/2008.
Przykład: elevatecmd regsetval binary “HKLMSoftwareTest” “Value1” “6a cb ab dd 80 86 95”

runas [DomainUser] [Password] [Process and Command-Line Parameters]
uruchamia proces jako wybrany użytkownik. Pierwszy parametr może mieć 3 postacie: tylko nazwa użytkownika, UserDomain, and user@domain.
Przykład: runas user01 Nm1923a “c:tempmyprogram.exe” -a -kOne Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.