Zmienne środowiskowe Windows, domyślne wartości, przenoszenie


Zmienne środowiskowe (environment variable) można przyrównać do aliasów dla podstawowych lokalizacji w systemie takich jak dyski, ścieżki, foldery czy pliki. Kontrolują zachowanie różnych programów np. zmienna TEMP określa lokalizację, w której programy umieszczają pliki tymczasowe.
Aby edytować zmienne środowiskowe klikamy menu Start >>> w oknie Mój komputer klikamy prawym przyciskiem myszy na Ten komputer >>> Właściwości >>> Zaawansowane ustawienia systemu >>> button Zmienne środowiskowe. Otworzy się okienko Zmienne środowiskowe, edytor zmiennych środowiskowych:

zmienne środowiskowe

Aby wyświetlić listę zmiennych istniejących w systemie wystarczy w okno wiersza poleceń wpisać komendę set:
zmienne srodowiskowe windows

Domyślne wartości zmiennych środowiskowych.

Wartości są uniwersalne dla systemów Windows XP, Vista, 7 i 8. Różnice są uwzględnione różnymi kolorami

Zmienna Wartość
%ALLUSERSPROFILE% XP: C:\Documents and Settings\All Users
Vista/7: C:\ProgramData
%APPDATA% XP: C:\Documents and Settings\{username}\Application Data
Vista/7: C:\Users\{username}\AppData\Roaming
%COMPUTERNAME% {computername}
%COMMONPROGRAMFILES% C:\Program Files\Common Files
%COMMONPROGRAMFILES(x86)% C:\Program Files (x86)\Common Files
%COMSPEC% C:\Windows\System32\cmd.exe
%HOMEDRIVE% C:
%HOMEPATH% XP: \Documents and Settings\{username}
Vista/7: \Users\{username}
%LOCALAPPDATA% Tylko Vista /7: C:\Users\{username}AppData\Local
%LOGONSERVER% \\{domain_logon_server}
%PATH% %SYSTEMROOT%\SYSTEM32;%SYSTEMROOT%;

%SYSTEMROOT%\SYSTEM32\WBEM;

%PATHEXT% XP: .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.WSF;.WSH
Vista/7: .com;.exe;.bat;.cmd;.vbs;.vbe;.js;.jse;.wsf;.wsh;.msc
%PROGRAMFILES% C:\Program Files
%PROGRAMFILES(X86)% C:\Program Files (x86) (tylko 64-bit version)
%PROMPT% $P$G
%SystemDrive% C:
%SystemRoot% C:\Windows
%TEMP% and %TMP% XP: C:\Documents and Settings\{username}\Local Settings\Temp
Vista / 7: C:Users{username}AppDataLocalTemp
%USERDOMAIN% {userdomain}
%USERNAME% {username}
%USERPROFILE% XP: C:\Documents and Setting\s{username}
Vista /7: C:\Users{username}
%WINDIR% C:\Windows
%PUBLIC% Tylko Vista /7: C:\UsersPublic
%PROGRAMDATA% Tylko Vista /7: C:\ProgramData
%PSModulePath% Tylko Win7: %SystemRoot%\system32\Windows\PowerShell\v1.0\Modules

Przenoszenie zmiennych środowiskowych

Typową sytuacją, gdy warto zmienić lokalizację zmiennych środowiskowych jest korzystanie z dysku SSD. Wówczas bardzo korzystna jest zmiana lokalizacji zmiennej Temp i Tmp odpowiadającej za miejsce zapisu plików tymczasowych.
Wybieramy zmienne Temp i Tmp, zarówno użytkownika jaki i systemowe, klikamy button Edycja. W polu Wartość zmiennej wpisujemy nową lokalizację do zapisu plików tymczasowych. W przykładzie będzie to X:\Temp, nowy folder Temp.
zmienne srodowiskowe windows

Zmienna Path

Zmienna Path zawiera listę folderów, gdzie szukane będą pliki do uruchomienia. W sytuacji, gdy plik znajduje się w jednym z takich folderów wystarczy w okno wiersza poleceń lub funkcję Uruchom (klawisze Windows +R) wpisać tylko nazwę pliku np. chkdsk.exe, del.exe. Aby uruchomić wszystkie inne pliki musimy podać ich pełną ścieżkę np. “C\:Program Files\AIMP2\AIMP3.exe”.

Podając tylko nazwę pliku znajdującego się w lokalizacji nie wymienionej w zmiennej PATH otrzymamy komunikat o błędzie:

Nazwa “AIMP3.exe” nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne, program wykonywalny lub plik wsadowy.

cmd error

Jeżeli chcemy uruchamiać pliki podając tylko ich nazwy musimy dodać folder do zmiennej Path. Otwieramy systemowe okienko Zmienne środowiskowe i w zmiennej Path dodajemy ścieżkę do folderu, oddzielając katalogi średnikiem. W przykładzie do domyślnych wpisów dodałem folder odtwarzacza AIMP:

%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Program Files\AIMP2

Teraz wystarczy w Wiersz polecenia wpisać aimp3.exe, a program się uruchomi.

Rapid Environment Editor

Licencja: freeware
Platforma: każda wersjs Windows (support 32-bit i 64-bit)

aplikacja jest edytorem zmiennych środowiskowych, alternatywa na systemowy edytor w funkcjonalnej powłoce graficznej.
Pozwala dodawać, usuwać, modyfikować zmienne środowiskowe. Przydatna np. przy dodawaniu folderu do zmiennej Path – z menu kontekstowego wybieramy dodaj wartość, wstaw ścieżkę (folder, plik).
Wszelkie nieprawidłowe wpisy są wyróżniane kolorem czerwonym – np. nie istniejący folder na dysku. Możemy je usunąć. Zmienne środowiskowe mogą zostać zarchiwizowane do pliku rejestru (.Reg) >>> menu Plik >>> Backup.

Download: RapidEE.zip (przed uruchomieniem tworzymy pusty plik rapidee.ini w folderze programu)

Zrzut ekranu:
Rapid Environment EditorTags:
3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.